ความโดดเด่นของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ RBAC

Distinctiveness of the RBAC nursing program

เรียนจากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง โดยใช้ Simulation Center ที่ทันสมัย โดยจัดการเรียนการสอนหลากหลาย “ตอบโต้” กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงง่าย ทั้งในชั้นเรียนแบบ Smart Classroom และผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ รวมทั้งเครือข่ายออนไลน์

มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

ได้รับการรองรับมาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสามารถสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นพยาบาลประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น เปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าสู่พยาบาลวิชาชีพ

คณาจารย์มีประสบการณ์และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมในทุกสาขาวิชา

ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

ได้รับการรองรับมาตรฐานจากคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

มีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ให้ความร่วมมือดูแลอย่างใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นพยาบาลประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตใกล้ชิด

เป็นหลักสูตรแรกที่รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา

คณาจารย์มีประสบการณ์และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมในทุกสาขาวิชา

เพิ่มเพื่อน