การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2564

[dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”สาขาวิชา
1. คณะการบัญชี
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px” col_icon_color=”#ffffff”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

**” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ

เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
2. คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_size=”16px” col_icon_type=”%%47%%”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ
-” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
3. คณะอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)


**


**
**
-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ


เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)


เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
-” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

**” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ

เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
5. คณะวิเทศธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)


” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

**
**” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ

เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
6. คณะสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
– สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)


” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)


**” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ


เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

**” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ

เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
8. คณะนิติศาสตร์และการปกครอง
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)


” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)


-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ


-” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”
9. คณะศึกษาศาตร์ หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
– สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ-” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||”][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker][dvmd_table_maker tbl_icon_size=”16px” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” tbl_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_tcell_text_font_size=”12px” tbl_tcell_text_line_height=”1.2em” tbl_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_chead_text_font_size=”18px” tbl_chead_text_line_height=”0em” tbl_rhead_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_cfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” tbl_rfoot_text_font=”Kanit|300|||||||” width_tablet=”” width_phone=”100%” width_last_edited=”on|phone” custom_margin=”0px|||||” hover_enabled=”0″ tbl_tcell_text_font_tablet=”” tbl_tcell_text_font_phone=”” tbl_tcell_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_chead_text_font_tablet=”” tbl_chead_text_font_phone=”” tbl_chead_text_font_last_edited=”on|phone” tbl_rhead_text_font_size_tablet=”” tbl_rhead_text_font_size_phone=”12px” tbl_rhead_text_font_size_last_edited=”on|phone” tbl_column_header_count=”0″ sticky_enabled=”0″][dvmd_table_maker_item col_label=”program” col_content=”10. บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.) Doctor of Business Administration D.B.A.(management)
ระดับปริญญาโท (Master Degree)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ Master of Business Administration M.B.A.(Management)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) Master of Public Administration (M.P.A.) ” col_column_max_width=”2.8fr” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit|300|||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ col_icon_type=”%%47%%” col_icon_size=”16px”][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)


-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)” col_content=”ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)


-” col_column_max_width=”1fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][dvmd_table_maker_item col_label=”หมายเหตุ” col_content=”หมายเหตุ


-” col_column_max_width=”1.2fr” col_icon_type=”%%57%%” col_icon_size=”30px” col_icon_color=”#7cda24″ col_tcell_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_horz=”center” col_chead_cell_align_vert=”center” col_tcell_text_wrap=”normal” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” col_tcell_text_font=”Kanit|300|||||||” col_tcell_text_font_size=”18px” col_chead_text_font=”Kanit||||||||” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/dvmd_table_maker_item][/dvmd_table_maker]

** อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563