การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2564

ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
1. คณะการบัญชี
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
1. คณะการบัญชี
**
หมายเหตุ
1. คณะการบัญชี
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
**
หมายเหตุ
4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
5. คณะวิเทศธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
5. คณะวิเทศธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
**
**
หมายเหตุ
5. คณะวิเทศธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
6. คณะสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
6. คณะสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
-
**
หมายเหตุ
6. คณะสื่อสารดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
-
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)
ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
**
หมายเหตุ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1)

** อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563