หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

สาขาภาษาอังกฤษ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

Z

สาขาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (B.Ed.) – English

ครูต้นแบบ

เป็นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ตัวจริง...เรื่องภาษา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม

ครู RBAC มีดียังไง?
 • นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
 • นิสิตมีความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น CU –TEP หรือโดยผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
 • นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
 • นิสิตสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
จบไปทำงานอะไร?
 • ครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการศึกษาด้านภาษาศาสตร์
 • ล่าม/นักแปลภาษา
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไกด์/คนนำเที่ยว
 • นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
 • นักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับภาษา

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) – สาขาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education (B.Ed.) – English

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

14 + 2 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก