สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)

จุดเด่นของสาขา

N

ครูต้นแบบ

N

เทพภาษาอังกฤษ

N

ประสบการณ์จริง!

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ครูต้นแบบ

เป็นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ จิตวิทยาการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการศึกษา และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เทพภาษาอังกฤษ

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม

ครู RBAC มีดียังไง?
  • นิสิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
  • นิสิตมีความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น CU –TEP หรือโดยผ่านเกณฑ์พื้นฐาน
  • นิสิตมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการสอนภาษาอังกฤษ
  • นิสิตสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
จบไปทำงานอะไร?

 – เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant)
 – พนักงานบริการภาคพื้น (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant)
 – เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering)
 – เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (Airline Ticket Agent)
 – เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) – สาขาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education (B.Ed.) – English

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

\

สาขาภาษาอังกฤษเรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม