หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

Z

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Bachelor of Education (B.Ed.) – Digital Technology for Education

ครูต้นแบบ

ความรู้วิชาชีพครู ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมการศึกษา

ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ต การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาฐานข้อมูล และการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก มัลติมีเดีย แอนนิเมชั่น และการสอนผ่านเว็บ

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาความเป็นครู
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
 3. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพลศึกษา
จบไปทำงานอะไร?
 • ครูสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • โปรแกรมเมอร์ สำหรับสถานศึกษา
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบแม่ข่ายสำหรับสถานศึกษา
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษา
 • นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยากรอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
 • เจ้าหน้าที่ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Bachelor of Education (B.Ed.) – Digital Technology for Education

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

8 + 6 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก