สาขาวิชาพลศึกษา

จุดเด่นของสาขา

N

ปลูกฝังความเป็น "ครู" ควบคู่ "พลศึกษา"

N

พลศึกษาให้อะไร?

N

พร้อมหลักสูตร 4 ปี

N

จบไปทำงานอะไร?

สาขาวิชาพลศึกษาเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น

สาขาพลศึกษา

ปลูกฝังความเป็น "ครู" ควบคู่ "พลศึกษา"

เพราะที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต ได้ปลูกฝังให้นิสิตเรียนรู้วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครู การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัย  มาควบรวมเข้ากับการบริหารทางพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ สรีรวิทยา การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกายการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยาและหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

<br /> พลศึกษาให้อะไร?
  • มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางพลศึกษา
  • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และการสอนพลศึกษา
  • มีความสามารถในการตัดสินกีฬาได้
  • เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย และสามารถออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลากหลาย
  • มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
  • การมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก
พร้อมหลักสูตร 4 ปี

โดยปกติทั่วไปแล้วหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์จะอยู่ที่ประมาณ 5 ปีรวมฝึกสอนจริงด้วยนิสิตถึงจะพร้อมออกไปทำงานสอนจริง แต่ที่ RBAC เราลดเวลาให้นิสิตพร้อมในทุกด้านของการเรียนรู้เพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น นิสิตก็จะพร้อมประกอบอาชีพครูได้อย่างรวดเร็ว

จบไปทำงานอะไร?

 – เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)
 – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant/Cabin crew/Cabin attendant)
 – พนักงานบริการภาคพื้น (Ground Attendant/Ground Services/Airport Station Attendant)
 – เจ้าหน้าที่บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo Services)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายครัวการบิน (Catering)
 – เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (Airline Ticket Agent)
 – เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน (Reservation Sales Agent)
 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา – ศษ.บ. (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education) – B.Ed. (Physical Education)

ประวัติประจำตัว

10 + 6 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก