คณะวิเทศน์ธุรกิจ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เรียน “วิเทศน์ธุรกิจ” ทำให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ นำมารวมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร การทำธุรกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการขาย เรียกได้ว่าเรียนครบจบในที่เดียว โดยมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดสอน 2 สาขา คือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ , ภาษาจีนธุรกิจ

N

เพิ่มทักษะสื่อสาร

N

เนื้อหาครอบคลุม

N

แนวทางหลากหลาย

N

จบไปทำงานอะไร?

คณะการบัญชีเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสาขาวิเทศน์ธุรกิจ

เพิ่มทักษะสื่อสาร

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญและในการทำธุรกิจต้องอาศัยการสื่อสารกันอยู่ตลอด เราจึงมุ่งเน้นให้นิสิตเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น จะช่วยให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาครอบคลุม

เรียน “วิเทศน์ธุรกิจ” จะทำให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ นำมารวมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร การทำธุรกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการขาย เรียกได้ว่าเรียนครบจบในที่เดียว 

แนวทางหลากหลาย

การนำความรู้ที่ได้จาก “สาขาวิเทศน์ธุรกิจ” ไปใช้ในการทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ-เอกชน ล้วนแล้วแต่อาศัยการจัดการธุรกิจ การบริหารงานองค์กร หรือแม้การติดต่อประสานงานโดยใช้ภาษาต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานที่ช่วยสร้างโอกาสเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จบไปทำงานอะไร?
  • มักคุเทศน์/ล่าม
  • พนักงานโรงแรม/เจ้าหน้าที่สายการบิน
  • เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
  • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/เลขานุการ
  • นักภาษาศาสตร์/วิทยากร/อาจารย์
  • นักเขียน/นักข่าว
  • รับราชการ/บริษัทเอกชนลงทุน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
B.A. (Business English)

ประวัติประจำตัว

10 + 11 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก