หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Z

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Bachelor of Arts (B.A.) – Business English

เพิ่มทักษะสื่อสาร

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญและในการทำธุรกิจต้องอาศัยการสื่อสารกันอยู่ตลอด เราจึงมุ่งเน้นให้นิสิตเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น จะช่วยให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาครอบคลุม

เรียน “วิเทศน์ธุรกิจ” จะทำให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่ต้องอาศัยทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ นำมารวมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร การทำธุรกิจ การค้าการลงทุน ตลอดจนการขาย เรียกได้ว่าเรียนครบจบในที่เดียว 

แนวทางหลากหลาย

การนำความรู้ที่ได้จาก “สาขาวิเทศน์ธุรกิจ” ไปใช้ในการทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ-เอกชน ล้วนแล้วแต่อาศัยการจัดการธุรกิจ การบริหารงานองค์กร หรือแม้การติดต่อประสานงานโดยใช้ภาษาต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานที่ช่วยสร้างโอกาสเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จบไปทำงานอะไร?
  • มัคคุเทศก์/ล่าม
  • พนักงานโรงแรม/เจ้าหน้าที่สายการบิน
  • เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
  • พนักงานลูกค้าสัมพันธ์/เลขานุการ
  • นักภาษาศาสตร์/วิทยากร/อาจารย์
  • นักเขียน/นักข่าว
  • รับราชการ/บริษัทเอกชนลงทุน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Bachelor of Arts (B.A.) – Business English

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

14 + 13 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก