นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

นิเทศศาสตรบัณฑิต

(นศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

Z

สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล

Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts) – Digital Media & Broadcasting

เรียนรู้ทั้งระบบ

“IT” คือการเรียนรู้การจัดการระบบสารสนเทศอย่างเป็นกระบวนการของ 2 ส่วนหลักคือวิทยุและโทรทัศน์ ที่ RBAC เราเริ่มสอนตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลระบบและผลิตรายการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 

ห้องปฏิบัติการพร้อม

จัดเต็มทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ผลิตสื่อเต็มรูปแบบทั้งการจัดรายการวิทยุและการควบคุมการผลิตรายการลงบนทีวีดิจิทัลตั้งแต่การ ลำดับภาพ อัดเสียง มิกซ์เสียง จนถึงการควบคุมการดำเนินรายการ โดยเราจัดเต็มให้นิสิตได้ทดลองในห้องปฏิบัติการจริง อุปกรณ์จริง

ทดลองสร้างสรรค์

เมื่อเรียนรู้ควบคู่ลงมือปฏิบัติตามหลักสูตรที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เราก็จะให้นิสิตได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าประกวดตามที่ต่างๆ อีกทั้งยังนำเอานิสิตชั้นปีที่ 4 ไปฝึกงานกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงาน ก่อนออกไปทำงานจริง

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้ประกาศข่าว
  • ผู้ผลิตสื่อ/รายการวิทยุ
  • พนักงานฝ่ายการผลิตรายการ
  • ผู้กำกับ/ช่างถ่ายภาพ
  • องค์กรสื่อสารมวลชน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) – สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts) – Digital Media & Broadcasting

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

13 + 5 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก