หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

Z

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

B.Eng. (Computer Engineering and Information)

ครบเครื่องเรื่อง IT

– การเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเน้นทางด้าน Software และ Hardware โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้และทักษะทางด้าน Software, Hardware และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดีตลอดจนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– การบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาการเรียนนิสิตจะได้รับการฝึกทักษะ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตสามารถลงมือปฏิบัติและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

เจาะลึกทุกระบบ

นิสิตจะได้รับการปรับองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหา เสริมทักษะทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษา C, C++ ,PHP, Java, Python สำหรับการพัฒนา Website การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน เรียนรู้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ Config อุปกรณ์เครือข่าย เรียนรู้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ตลอดจนเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและมีการฝึกงานกับสถานประกอบการจริง 400 ชั่วโมง ตลอดจนระหว่างการศึกษามีการอบรมเสริมทักษะหัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน

สุดยอดนักประดิษฐ์

สาขาวิชายังเน้นเรื่องระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาด และความสามารถให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านซอฟต์แวร์ ปัจจุบันระบบฝังตัวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว นับว่าเป็นอีกเรื่องที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้ความสำคัญและจัดเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

จบไปทำงานอะไร?
  • IT Support
  • Web Programmer/Developer
  • Network Admin
  • Application Creator
  • Embeded System
  • Data scientist

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
Bachelor of Engineering and Information

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

6 + 4 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก