สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

จุดเด่นของสาขา

N

เจาะลึกเรื่อง “การครัว”

N

พิถีพิถันทุกขั้นตอน

N

ของจริงต้อง 3+1

N

จบไปทำงานอะไร?

คณะการบัญชีเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสาขา

ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

เจาะลึกเรื่อง “การครัว”

นิสิตมีความรู้ ความชำนาญและทักษะด้านการครัวและการประกอบอาหารซึ่งเป็นประสบการณ์ในการนำไปประกอบอาชีพ สามารถนำไปสอบวัดระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สามารถนำไปใช้ในการทำงานในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถนำไปประกอบกิจการส่วนตัว

พิถีพิถันทุกขั้นตอน

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวิชาบริการธุรกิจ และเรียนวิชาเกี่ยวกับงานครัว มีเรียนวิชาปฏิบัติในสาขาวิชา ทั้งวิชาอาหารไทย อาหารว่าง ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การจัดการภัตตาคาร การจัดตกแต่งอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร การคำนวณต้นทุนอาหาร การกำหนดราคา การคำนวณคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร การคำนวณพลังงานของแต่ละบุคคล และวิชาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง โดยนิสิตได้ลงมือปฏิบัติการอาหารอย่างชำนาญ

ของจริงต้อง 3+1

3+1 คือการเรียนรู้แบ่งเป็นภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ทำจริง โดยให้นิสิตได้เรียนภาคทฤษฏี 3 ปี ฝึกงาน 1 ปี และใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงทางด้านอาหารจากโรงแรมหรือเซฟผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

จบไปทำงานอะไร?
  • ผู้ช่วย/ผู้อำนวยการการครัว
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
  • นักพัฒนาตำรับและรายการอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
  • ผู้บริหารในสถานประกอบการอุตสาหกรรมบริการอาหาร
  • นักวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • เจ้าของธุรกิจ/นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการอาหาร
  • อาจารย์/นักวิชาการ/ ที่ปรึกษาการผลิตและการบริการอาหาร
  • นักเขียน/นักวิจารณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการอาหาร
  • นักจัดและตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)
โครงสร้างหน่วยกิตรวม 136 นก. (124 นก.+12 นก.)

ประวัติประจำตัว

1 + 12 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก