หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Z

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

Bachelor of Arts (B.A.) – Integrated Tourism Management Innovation

พูดได้หลายภาษา

เรียน “การท่องเที่ยว” แบบบูรณาการที่ RBAC พูดได้หลายภาษาทั้ง ไทย-อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ใจชอบ อย่างน้อย 2 ภาษาเพราะเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนตลาดแรงงานได้อีกด้วย

ฝึกงานจริง ประสบการณ์จริง!

นิสิตของสาขาวิชาต้องออกศึกษานอกสถานที่ไม่น้อยกว่า 5 เส้นทาง จากทั้งหมด 12 เส้นทางตามเกณฑ์การขอรับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยวและนิสิตจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) รวมถึงการได้ไปฝึกงานกับบริษัทโรงแรมที่ต่างประเทศอีกด้วย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พร้อมใบประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว ทำให้นิสิตชั้นปีที่ 4 หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติมทำให้น้องๆสามารถจบไปพร้อมใบประกอบวิชาชีพได้เลย

จบไปทำงานอะไร?
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเที่ยว
  • บริษัทนำเที่ยว
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • มัคคุเทศก์/ไกด์
  • พนักงานขาย
  • ล่ามแปลภาษา
  • นักโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  • Youtuber/Blocker

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

Bachelor of Arts (B.A.) – Integrated Tourism Management Innovation

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

13 + 7 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก