หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Z

สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

Bachelor of Arts (Security System Management)

องค์ความรู้หลักของหลักสูตร

มุ่งเน้นความรู้และทักษะทางความปลอดภัยขององค์กร อาทิเช่น

  • ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ความคุ้มค่า กลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบ และเตรียมพร้อมสำหรับการกู้คืนสถานการณ์
  • เทคนิคและวิธีการการสืบสวนขององค์กร กฎหมายที่บังคับใช้ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบความหลากหลายและขอบเขตของการสูญเสียจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
  • แนวคิดด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของบุคลากร และความปลอดภัยทางกายภาพ และกำหนดแนวทางการวางแผนเพื่อป้องกันความสูญเสียทางธุรกิจ
  • ประเมินสถานการณ์ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับองค์กรได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • วิเคราะห์แนวโน้มที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันการสูญเสีย และกำหนดแนวทางลดความสูญเสียที่ธุรกิจและองค์กรเผชิญอยู่
แนวทางการประกอบอาชีพ

1) เจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคนิค การกำกับดูแล และการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบข้อมูลสารสนเทศ

4) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พนักงานในองค์กร

5) ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ

6) ผู้ประกอบการและจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรต่างๆ

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

4 + 3 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก