สาขาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

จุดเด่นของสาขา

N

ครอบคลุมทุกเนื้อหา

N

เรียนต่อได้หลายสาย

N

มุ่งสู่ชัยชนะแห่งโลกธุรกิจ

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่น

สาขาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เรียน ”การจัดการธุรกิจ” เนื้อหาต้องครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพราะโลกของการจัดการธุรกิจและองค์กรมีความละเอียดอ่อนมาก จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางธุรกิจต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ หลักเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานการตลาด การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หลักการบัญชีและการเงิน โลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าใจ “การบริหารธุรกิจ” ได้อย่างแท้จริง

เรียนต่อได้หลายสาย

“สายบริหารธุรกิจ” เป็นแนวทางความรู้ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น เนื่องจากนิสิตจะได้เรียนศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและองค์กรทำให้สามารถต่อยอดไปเรียนต่อได้หลากหลายได้เพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพที่ชอบหรือจะลงลึกเนื้อหาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆไปเลยก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

มุ่งสู่ชัยชนะแห่งโลกธุรกิจ

เพราะเรียนการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ที่ RBAC เราจะสอนคุณว่าความสำเร็จไม่ได้อยากแบบที่คิด “สายบริหารธุรกิจ” ชีวิตต้องติดประชุมเพื่อวางแผนการจัดการได้อย่างถูกต้องขอแค่เพียงคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบธุรกิจแล้วจัดการมันอย่างเป็นระบบ บวกกับความตั้งใจและมุ่งมั่น ก็จะกลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจได้ไม่ยาก

จบไปทำงานอะไร?
  • พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • นักวิเคราะห์
  • นักเศรษฐศาสตร์
  • ผู้แทนจัดจำหน่าย
  • นักการจัดการ
  • เจ้าของธุรกิจ SME
  • ผู้บริหารองค์กร

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) – สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) – Modern Business Organization Management (Management)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการจัดการองค์กรธุรกิสมัยใหม่เรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม