หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

Z

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

Bachelor of Business Administration (Game and E-Sports)

จุดเด่นของสาขาวิชา

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต มีศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถคิดและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นผู้มีความมานะ อดทน ขยัน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อสังคม และประเทศชาติ

องค์ความรู้หลักของสูตร

 มุ่งเน้นความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต เช่น
• ความรู้ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
• นำความรู้ที่ศึกษาได้มาประยุกต์ใช้กับการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

แนวทางการประกอบอาชีพ

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้หลายสาขาอาชีพ อาทิ
1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (Game and E-Sports Business Entrepreneur)

2. ผู้จัดการแข่งขันเกมและกีฬาอีสปอร์ต (Game and E-sports Tournament Organizer)

3. ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (E-sport Athlete Manager)

4. นักวางแผนธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเกม เป็นต้น

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

10 + 4 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก