สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

จุดเด่นของสาขา

N

ตัวจริงเรื่องโลจิสติกส์

N

ก้าวสู่โลกยุคใหม่

N

มีตลาดรองรับ

N

จบไปทำงานอะไร?

สาขาโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเรียนอะไร?

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสาขา

ตัวจริงเรื่องโลจิสติกส์

“สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ได้เรียนรู้ครอบคลุมตั้งแต่ดูแลการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรตลอดจนเรื่องการขนส่ง (ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ) พร้อมทั้งฝึกงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงกว่า 400 ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนะนิสิตตลอดการฝึกงานเพื่อต่อยอดให้นิสิตสามารถแข่งขันเข้าสู่การค้าระดับสากล

ก้าวสู่โลกยุคใหม่

เรียนอย่างสนุกสนานโดยบุคลากรของสายการบินชั้นนำ ผู้มากประสบการณ์ในอาชีพสายการบินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมในส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจการบินทั้งหมด อาทิเช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน งานติดต่อประสานงาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะการให้บริการแก่นิสิตเพื่อออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีตลาดรองรับ

ปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ถือว่าเป็นสาขาอันดับต้นๆของประเทศที่ยังขาดแรงงานในตลาดอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากตลาดมีการเติบโต การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ระบบกลไกตลาดยังคงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กรมาช่วยพัฒนาต่อยอดการจัดการภายให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

จบไปทำงานอะไร?

– เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

– เจ้าหน้าที่ศุลกากร

– เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบก

– นักวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– พนักงานขนส่งสินค้า

– หัวหน้าคลังสินค้า

– เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์

– เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

– เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) – สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Bachelor of Science (Logistics and Supply Chain Management) – B.S. (Logistics and Supply Chain Management)

ประวัติประจำตัว

1 + 15 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก