หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.

สาขาวิชาพลศึกษา

N

เป้าหมายชัดเจน!

N

รอบคอบแม่นยำ!

N

มีงานรองรับ!

N

จบไปทำงานอะไร?

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

Z

สาขาวิชาพลศึกษา

Bachelor of Education (Physical Education) – B.Ed. (Physical Education)

ปลูกฝังความเป็น "ครู" ควบคู่ "พลศึกษา"

เพราะที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต ได้ปลูกฝังให้นิสิตเรียนรู้วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครู การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัย  มาควบรวมเข้ากับการบริหารทางพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ สรีรวิทยา การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกายการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยาและหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

พลศึกษาให้อะไร?
 • มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางพลศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และการสอนพลศึกษา
 • มีความสามารถในการตัดสินกีฬาได้
 • เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย และสามารถออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลากหลาย
 • มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
 • การมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก
พร้อมหลักสูตร 4 ปี

โดยปกติทั่วไปแล้วหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์จะอยู่ที่ประมาณ 5 ปีรวมฝึกสอนจริงด้วยนิสิตถึงจะพร้อมออกไปทำงานสอนจริง แต่ที่ RBAC เราลดเวลาให้นิสิตพร้อมในทุกด้านของการเรียนรู้เพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น นิสิตก็จะพร้อมประกอบอาชีพครูได้อย่างรวดเร็ว

จบไปทำงานอะไร?
 • ผู้ให้ความรู้ทางพลศึกษา
 • วิทยากรบรรยาย
 • Fitness Trainer
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา/โค้ช
 • กรรมการ/ผู้ตัดสิน
 • รับราชการครู

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degree

Faculty of Engineering and Technology

Z

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเรียนออนไลน์ RBAC 67

9 + 8 =

Rattana Bundit University

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ - ส่งระหว่างหอพัก