คณะศึกษาศาสตร์ – สาขาพลศึกษา

จุดเด่นของพลศึกษา

N

พลศึกษาให้อะไร?

N

ปลูกฝังความเป็น "ครู" ควบคู่ "พลศึกษา"

N

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

N

จบไปทำงานอะไร?

จุดเด่นของสาขาพลศึกษา

พลศึกษาให้อะไร?
 • มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพทางพลศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้และการสอนพลศึกษา
 • มีความสามารถในการตัดสินกีฬาได้
 • เป็นผู้นำในการออกกำลังกาย และสามารถออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลากหลาย
 • มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
 • การมีบุคลิกภาพที่ดี ได้แก่ ความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออก
ปลูกฝังความเป็น "ครู" ควบคู่ "พลศึกษา"

เพราะที่ RBAC คณะศึกษาศาสตร์ ม.รัตนบัณฑิต ได้ปลูกฝังให้นิสิตเรียนรู้วิชาชีพครูและความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครู การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ การวิจัย  มาควบรวมเข้ากับการบริหารทางพลศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ลักษณะและการทำหน้าที่ของอวัยวะระบบต่าง ๆ สรีรวิทยา การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกายการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยาและหลักกลศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาความเป็นครู
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
 3. การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพลศึกษา
จบไปทำงานอะไร?
 • ครูพลศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพในภาครัฐบาล และเอกชน
 • ผู้ฝึกสอนกีฬา
 • ผู้ตัดสินกีฬา
 • นักวิชาการพลศึกษา
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม

หลักสูตร/วุฒิที่ได้รับ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) – พลศึกษา  

Bachelor of Education (B.Ed.) – Physical Education

N

เครื่องแบบนิสิตฟรี

N

เอกสารประกอบการเรียนฟรี

N

บริการหอพักฟรี

N

WIFI รอบมหาวิทยาลัย

N

บริการสระว่ายน้ำ/ฟิตเนส

N

รถรางรับ-ส่งระหว่างหอพัก

\

สาขาพลศึกษาเรียนอะไรบ้าง?

รายละเอียดเพิ่มเติม